Frisco Varsity vs. McKinney Boyd Won 12-29-08 - Cutrer